Terminarz Turnieju:

I etap: 15 X - 15 XI 2023 r.
II etap: 9 XII 2023 r.
godz. 9:00 - 14:00
Finał: 2 - 3 III 2024 r.
UJ logo

Nokia logo


Nokia logo

Oficyna Pazdro logo

Botland logoPatronaty:
PTM logo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „JAGIELLOŃSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY”

wersja PDF

§1 ORGANIZATOR

 1. Ogólnopolski konkurs „Jagielloński Turniej Matematyczny” (zwany dalej Turniejem) jest organizowany przez Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator powołuje:
  • Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za organizację techniczną Turnieju;
  • Komisję czuwająca nad merytorycznym przebiegiem Turnieju.
 3. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.
 4. Wszystkie informacje organizacyjne, w tym dane kontaktowe Organizatora, zamieszczane będą na stronie internetowej Turnieju: jtm.matinf.uj.edu.pl.

§2 CELE TURNIEJU

Celem Turnieju jest popularyzacja matematyki oraz podniesienie kompetencji matematycznych uczniów szkół ponadpodstawowych. Zaznacza się, że zadania Turnieju mogą wykraczać poza materiał objęty programem nauczania dla szkół ponadpodstawowych.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Turnieju mogą brać udział uczniowie polskiego systemu oświaty.
 2. Osoby niespełniające kryterium wskazanego w ust. 1 mogą skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym, który może podjąć decyzję o dopuszczeniu do udziału w Turnieju w drodze wyjątku.
 3. Osoby z niepełnosprawnością uczestniczą w turnieju na takich samych zasadach jak pozostałe. W przypadku potrzeby indywidualnego dostosowania warunków uczestnictwa wynikających z niepełnosprawności, stosowną informację należy zgłosić organizatorowi na 10 dni przed datą finału. Decyzja Organizatora w przedmiocie możliwości dostosowania warunków uczestnictwa w powyższym zakresie jest ostateczna.
 4. Uczestnicy zgłaszają się do Turnieju, zakładając osobiste konto na stronie Turnieju. W przypadku niepełnoletniości Uczestnika, konto zakłada opiekun prawny.
 5. Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Przy zakładaniu konta uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaznaczenia pola stanowiącego o akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Przy zakładaniu konta uczestnik (a w wypadku uczestnika niepełnoletniego jego przedstawiciel ustawowy) zapoznaje się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO, stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu. Uczestnik (a w wypadku uczestnika niepełnoletniego jego przedstawiciel ustawowy) ponadto potwierdza zapoznanie się z ww. informacjami w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie podczas zakładania konta odpowiedniego pola na stronie Turnieju. Wszelkie pozyskane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.
 7. Uczestnicy (a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego opiekun prawny) wyrażają zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów zawierających imię, nazwisko, nazwę szkoły i klasę wraz z liczbą uzyskanych punktów na stronie internetowej Turnieju.
 8. Uczestnik etapu finałowego (a w wypadku niepełnoletniego uczestnika – jego opiekun prawny) wyraża również zgodę - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie Turnieju na wykorzystanie jego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmów dokumentujących przebieg Turnieju na stronach internetowych Organizatora, Sponsorów i mediach społecznościowych.
 9. Laureat Turnieju (a w wypadku niepełnoletniego laureata – jego opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na przekazanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, numer PESEL oraz danych teleadresowych do Działu Rekrutacji na Studia (DRS) prowadzącego w Uniwersytecie Jagiellońskim rekrutację na studia.
 10. Uczestnik może wycofać zgody wskazane w pkt. 7-9 w każdym czasie, kontaktując się w tej sprawie z Organizatorem, przy czym konsekwencją wycofania zgody, o której mowa w pkt. 7-9 przed zakończeniem Turnieju będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. Dodatkową konsekwencją wycofania zgody, o której mowa w pkt. 7-9 jest usunięcie danych uczestnika z systemu konkursowego, bez możliwości ich przywrócenia. Niemożliwe też będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo ani uzyskane wyniki punktowe.
 11. Listę laureatów uprawnionych do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych Organizator przekazuje do Działu Rekrutacji na Studia (zwany dalej DRS) nie później niż do 30 czerwca danego roku.

§4 ZASADY OGÓLNE TURNIEJU

 1. Zestawy zadań dla poszczególnych uczestników Turnieju mogą się różnić kolejnością zadań oraz wartościami liczbowymi przy zachowaniu jednakowego poziomu trudności. Komitet Organizacyjny oraz Komisja, podczas trwania całego turnieju, sprawują kontrolę nad jednakowym poziomem trudności zadań.
 2. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników zakwalifikowanych do kolejnych etapów Turnieju.
 3. Wyniki poszczególnych etapów podawane są do wiadomości uczestników nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia danego etapu poprzez publikację na stronie internetowej Turnieju.
 4. Lista Laureatów, Finalistów oraz uczestników, zwłaszcza tych, którzy przeszli do kolejnych etapów, obejmująca dane wskazane w §3 ust. 7 zostanie opublikowana na stronie internetowej Turnieju. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia na liście wyników niepozwalających na kwalifikację do następnego etapu lub poniżej pewnego progu punktowego. Komitet Organizacyjny ustala ten próg osobno dla każdego etapu konkursu.
 5. Uczestnik, po zalogowaniu do konta, będzie miał możliwość pobrania raportu z etapów internetowych konkursu, zawierającego: treść zadań, udzielone przez siebie odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi, przyznaną liczbę punktów oraz informację o wynikach poszczególnych etapów.
 6. W przypadku problemów technicznych dotyczących funkcjonowania strony internetowej Turnieju Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania danego etapu.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w Finale Turnieju.
 8. W sprawach związanych z Turniejem nieokreślonych niniejszym regulaminem każdorazowo decyzje podejmuje Komitet Organizacyjny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Turnieju bez podawania przyczyn.

§5 ZAKŁADANIE KONTA

 1. W czasie Turnieju obowiązuje zasada „Jeden uczestnik – jedno konto – jeden adres mailowy”. Każdy uczestnik zakłada tylko jedno konto na stronie Turnieju i posługuje się tylko jednym adresem e-mail, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 2. Przy zakładaniu konta uczestnicy wprowadzają adres e-mail, który służy Komitetowi Organizacyjnemu do weryfikacji ich tożsamości, zwłaszcza w kwestiach spornych.
 3. Przy zakładaniu konta uczestnik otrzymuje token weryfikacyjny, który służy do potwierdzenia wpisanego adresu email. Nieotrzymanie tokenu identyfikacyjnego może oznaczać wpisanie złego adresu email lub zaistnienie problemu informatycznego uniemożliwiającego poprawną dwustronną komunikację uczestnika z Komitetem Organizacyjnym. w takim przypadku uczestnik jest zobowiązany poinformować Komitet Organizacyjny niezwłocznie o takiej sytuacji.
 4. Skutki niedopełnienia obowiązku z §5 ust. 3 obciążają uczestnika. w szczególności jest to niemożność otrzymania części informacji o charakterze organizacyjnym oraz przypomnień.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6, konieczność dokonania zmian w koncie na stronie Turnieju należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego nie później niż na 7 dni przed zakończeniem i Etapu.
 6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić utratę dostępu do konta e-mail Komitetowi Organizacyjnemu, który może udzielić zgody na założenie nowego konta na stronie Turnieju lub zmianę adresu e-mail w istniejącym już koncie.

§6 PRZEBIEG TURNIEJU

 1. Turniej składa się z trzech etapów.
 2. Dokładny harmonogram Turnieju będzie ogłaszany na stronie internetowej Turnieju wskazanej w §1 ust. 4 każdego roku, nie później niż do końca września danego roku. I etap trwa nie dłużej niż miesiąc, II etap nie dłużej niż 24 godziny.
 3. Etap I:
  1. Etap i polega na rozwiązaniu zadań udostępnionych na stronie Turnieju w terminie określonym w harmonogramie. Dostęp do zadań oraz elektronicznego formularza, do którego należy wprowadzić odpowiedzi, otrzymuje każdy uczestnik, który posiada konto na tej stronie.
  2. Odpowiedzi mogą być poprawiane dowolną ilość razy aż do zakończenia tego etapu.
  3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie podana jest przy każdym zadaniu.
  4. W trakcie rozwiązywania zadań z i etapu dopuszczalne jest konsultowanie się uczestników z innymi osobami, w tym nauczycielami.
  5. Do II etapu zakwalifikowane zostanie 350 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w pierwszym etapie. Ponadto Komitet Organizacyjny zakwalifikuje do II Etapu osoby, które osiągnęły najwyższy wynik w swojej szkole i otrzymały wynik o co najwyżej 2 punkty mniejszy niż najmniejszy wynik spośród powyższej grupy zakwalifikowanych 350 osób, jeżeli w szkole tej nie znalazł się nikt spośród powyższej grupy zakwalifikowanych 350 osób. Wskazując te osoby, Komitet Organizacyjny będzie się kierował zasadą, że pierwszeństwo przysługuje osobom z wyższym wynikiem.
 4. Etap II:
  1. Etap II polega na rozwiązaniu zadań udostępnionych na stronie Turnieju w terminie określonym w harmonogramie. Dostęp do zadań oraz elektronicznego formularza, do którego należy wprowadzić odpowiedzi, otrzymują jedynie uczestnicy zakwalifikowani do II etapu.
  2. Odpowiedzi mogą być poprawiane dowolną ilość razy do czasu zakończenia tego etapu.
  3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie podana jest przy każdym zadaniu.
  4. Do etapu Finałowego zostanie zakwalifikowane 150 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w II etapie. Ponadto Komitet Organizacyjny zakwalifikuje do Finału Turnieju osoby, które osiągnęły najwyższy wynik w swojej szkole i otrzymały wynik o co najwyżej 2 punkty mniejszy niż najmniejszy wynik spośród powyższej grupy zakwalifikowanych 150 osób, jeżeli w szkole tej nie znalazł się nikt spośród powyższej grupy zakwalifikowanych 150 osób. Wskazując te osoby, Komitet Organizacyjny będzie się kierował zasadą, że pierwszeństwo przysługuje osobom z wyższym wynikiem.
 5. Etap Finałowy:
  1. Etap Finałowy Turnieju będzie składać się z dwóch części i zostanie przeprowadzany w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Organizator nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczestnikom Turnieju. Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi.
  2. W czasie Finału uczestnik potwierdza tożsamość, okazując legitymację szkolną, a na wcześniejszą prośbę Komitetu Organizacyjnego, wydruk otrzymanej wiadomości e-mail zawierającej słowo-klucz.
  3. Pierwsza część Finału polegać będzie na rozwiązaniu testu pisemnego z zadaniami podobnymi do tych z poprzednich etapów Turnieju. w szczególności ich poziom może wykraczać poza program nauczania w szkole ponadpodstawowej.
  4. Druga część składa się z wykładu, którego tematyka będzie wykraczać poza program nauczania w szkole ponadpodstawowej i nie zostanie wcześniej podany uczestnikom oraz z pisemnego testu dotyczącego zagadnień prezentowanych podczas wykładu. W tej części uczestnicy będą mogli korzystać z samodzielnie wykonanych podczas wykładu notatek.
  5. Tytuł Laureata Turnieju otrzymuje 50 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w etapie Finałowym. Tytuł Finalisty otrzymują wszystkie osoby zakwalifikowane do etapu Finałowego. Pozostałe osoby otrzymują tytuł Uczestnika Turnieju. Ponadto Komitet Organizacyjny może przyznać wybranym uczestnikom dodatkowe wyróżnienie.
  6. W przypadku, gdy uczestnicy etapu finałowego otrzymają taką samą liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje Komitet Organizacyjny na podstawie wyników z i i II etapu. Jeśli nadal liczba punktów będzie taka sama, to Komitet Organizacyjny podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dogrywki polegającej na rozwiązywaniu kolejnych zadań aż do rozstrzygnięcia.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia finału w formie zdalnej, zastąpienia wykładu artykułem oraz zmiany dat etapów w uzasadnionych wypadkach szczególnych.

§7 ZASADY FAIR PLAY

 1. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są przestrzegać zasad fair play.
 2. Uczestnicy Turnieju rozwiązują zadania samodzielnie z uwzględnieniem wyjątku wskazanego w §6 ust. 4 lit. d.
 3. Uczestnicy nie rozpowszechniają rozwiązań i treści zadań konkursowych.
 4. W przypadku naruszenia zasad określonych niniejszym regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, o czym zawiadamia się go e-mailem na adres wskazany w koncie uczestnika lub ustnie, a w razie rażącego naruszenia zasad określonych niniejszym regulaminem również do wydania dożywotniego zakazu uczestnictwa w kolejnych edycjach Turnieju.
 5. Dyskwalifikacji podlega w szczególności uczestnik, wobec którego w trakcie etapu finałowego zostanie stwierdzone posługiwanie się niedozwolonymi pomocami lub kontaktowanie się podczas rozwiązywania zadań z innymi uczestnikami lub osobami trzecimi.

§8 TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Od rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji służy odwołanie do Organizatora w terminie 2 dni od wysłania lub przekazania informacji o dyskwalifikacji zgodnie z §7 ust. 4.
 2. Uczestnikowi, który nie zgadza się z oceną jego pracy lub liczbą przyznanych punktów, służy odwołanie do Organizatora w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników danego etapu konkursu.
 3. Odwołanie może zostać wniesione na adres e-mail, przesłane listem lub złożone osobiście. Odwołanie musi wskazywać, które fragmenty oceny są kwestionowane, oraz zawierać merytoryczne uzasadnienie.
 4. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, lub dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w konkursie i nie może stanowić podstawy odwołania.
 5. Choroba, niedyspozycja zdrowotna lub zdarzenia losowe w dniu zawodów nie są podstawą do złożenia odwołania.
 6. Wszelkie odwołania będą rozpatrywane przez powoływaną rokrocznie przez Organizatora komisję odwoławczą, której rozstrzygnięcia będą ostateczne.

§9 UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Laureaci, którzy zajęli w Turnieju miejsca od 1 do 50 otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Dodatkową nagrodą dla 8 wskazanych przez Organizatora Laureatów, są miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ – na kierunkach matematyka (5 miejsc) i matematyka komputerowa (3 miejsca). Przy wskazywaniu uprawnionych Laureatów Organizator kieruje się zasadą, że pierwszeństwo przysługuje osobom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i uczęszczają do klasy maturalnej. Ponadto z tytułu uprawnionego Laureata mogą skorzystać wyłącznie obywatele polscy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić liczbę miejsc w ramach wskazanych kierunków, przy zachowaniu zasady, że łączna liczba wszystkich przyznanych miejsc będzie nie większa niż 8.
 3. Pierwszeństwo w wyborze miejsc na studiach mają Laureaci z największą liczbą punktów, począwszy od 1 miejsca, a następnie osoby z kolejnych miejsc aż do wyczerpania puli miejsc.
 4. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na studia wymienione w § 9 ust. 2. W takim przypadku Laureatom, którzy zadeklarowali podjęcie tych studiów, nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie.
 5. Uzyskanie statusu Laureata uprawnionego do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych warunkowane jest wypełnieniem i podpisaniem przez Laureata kwestionariusza zawierającego dane niezbędne do przekazania do DRS: imię, nazwisko, PESEL, dane teleadresowe oraz wybrany przez siebie kierunek studiów z puli przeznaczonej dla Laureatów.
 6. Uzyskanie statusu Laureata uprawnionego do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych potwierdza zaświadczenie wydane i podpisane przez Organizatora.
 7. Laureat uprawniony do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych musi podjąć studia na wskazanym kierunku w roku akademickim następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym odbyła się edycja Turnieju, w której został Laureatem, w przeciwnym razie traci przyznane mu uprawnienia.
 8. Warunkiem przyjęcia na studia jest dopełnienie przez uprawnionego Laureata wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym m.in. dokonania rejestracji w systemie IRK, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenia zaświadczenia w sposób określony w systemie IRK w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do DRS podpisanego przez Organizatora potwierdzającego przyznanie przywilejów rekrutacyjnych. Po dopełnieniu wszelkich formalności, Laureat otrzymuje maksymalny wynik postępowania rekrutacyjnego na dane studia. Do podjęciu studiów konieczne jest jeszcze dokonanie wpisu na studia i dopełnienie związanych z tym formalności.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu podane w zgłoszeniu do udziału w konkursie przetwarzane będą:
  • w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie;
  • w przypadku Uczestnika będącego Laureatem Konkursu – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę oraz wpisanie na listy rankingowe przyjętych na studia w UJ tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • dane osobowe wszystkich Uczestników w zakresie wizerunku w celu publikacji ich na stronie internetowej (https://wtf.fais.uj.edu.pl/ oraz https://fais.uj.edu.pl/) konkursu przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika. W przypadku wizerunku podanie danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatora.
 6. Dane Uczestników mogą być także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
 9. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane te w dalszym ciągu będą przetwarzane w związku z podjęciem przez Laureata studiów na UJ.
 10. Uczestnik posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.