Nowe konto


Terminarz Turnieju:

I etap: 1-30 XI 2017 r.
(zakończony)
II etap: 20 I 2018 r.
14:00-17:00
(zakończony)
Finał: 10-11 III 2018 r.
(zakończony)
Regulamin Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego (zwanego dalej Turniejem) jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 2. Celem Turnieju jest popularyzacja matematyki oraz podniesienie kompetencji matematycznych uczniów szkół średnich.

 3. Zadania konkursowe mogą wykraczać poza materiał objęty programem nauczania dla szkół średnich.

II. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem danej edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego może być każdy uczeń polskiego systemu oświaty, który w dniu 1 września roku, w którym odbywa się I etap tej edycji Turnieju, nie ukończył 20. roku życia.

 2. Dopuszcza się udział w Turnieju osób niespełniających powyższego kryterium, jednak bez prawa do: uczestnictwa w etapie finałowym Turnieju, otrzymania nagród rzeczowych oraz innych przywilejów wynikających z osiągnięcia wyróżniającego wyniku.

III. Przebieg Turnieju

 1. Turniej składa się z trzech etapów.

 2. W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest rozwiązanie 20 zadań i wpisanie odpowiedzi w formularzu dostępnym na stronie po zalogowaniu się.

 3. Odpowiedzi można poprawiać do czasu zakończenia I etapu.

 4. Liczba punktów, którą można otrzymać za dane zadanie, będzie podana razem z treścią zadania.

 5. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie około 300 uczniów z największą liczbą punktów (nazywanych dalej grupą A) oraz około 100 uczestników z najlepszym wynikiem spośród tych, którzy osiągnęli najlepszy wynik w swojej szkole i jednocześnie uczęszczają do szkoły, w której żaden uczeń nie znalazł się w grupie A.

 6. Podczas drugiego etapu Turnieju zadaniem uczestników będzie rozwiązanie 15 zadań w czasie 3 godzin oraz zapisanie odpowiedzi w formularzu dostępnym na stronie Turnieju po zalogowaniu się.

 7. Liczba punktów możliwych do zdobycia za dane zadanie będzie podana przy treści zadania. Dopuszcza się wielokrotne poprawianie odpowiedzi aż do zakończenia II etapu Turnieju.

 8. Do etapu finałowego Turnieju zakwalifikowanych zostanie około 150 osób z najlepszym wynikiem (nazywanych dalej grupą B) oraz około 50 osób z najlepszym wynikiem spośród uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w swojej szkole i uczęszczają do szkoły, z której nikt nie znalazł się w grupie B.

 9. Etap finałowy konkursu będzie składać się z dwóch testów. Pierwszy z nich będzie dotyczyć ogólnej wiedzy matematycznej. Drugi poprzedzony będzie wykładem, którego tematyka będzie wykraczać poza poziom szkoły średniej i nie zostanie podana wcześniej. Zadania na drugim teście dotyczyć będą tego wykładu, a uczestnicy będą mogli korzystać w czasie jego rozwiązywania z notatek wykonanych samodzielnie podczas wykładu.

 10. Zestawy zadań dla poszczególnych uczestników Turnieju (w każdym etapie) mogą się różnić kolejnością zadań oraz wartościami liczbowymi użytymi w zadaniach.

 11. Laureatami Turnieju zostanie około 40 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w etapie finałowym.

 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Nie przewiduje się wysyłania indywidualnych emaili z otrzymanymi wynikami.

 13. Logując się do systemu, uczestnicy będą mogli pobrać raport zawierający: treści zadań, udzielone przez siebie odpowiedzi, odpowiedzi poprawne oraz przyznaną liczbę punktów.

 14. W przypadku awarii serwera obsługującego stronę konkursu w ostatnim dniu udzielania odpowiedzi, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia I etapu Turnieju.

 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych etapów dogrywkowych oraz do zwiększenia lub nieznacznego zmniejszenia liczby uczestników zakwalifikowanych do kolejnych etapów Turnieju.

 16. Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa w finale Turnieju.

IV. Terminarz Turnieju

 1. I etap Turnieju odbędzie się w dniach 1 listopada 2017 r. - 30 listopada 2017 r.

 2. II etap Turnieju zostanie przeprowadzony 20 stycznia 2018r . w godzinach 14.00-17.00.

 3. Finał Turnieju odbędzie się w dniach 10 -11 marca 2018 r.

V. Uwierzytelnianie Uczestników

 1. Podstawą uwierzytelniania uczestników jest adres email, podany przy zakładaniu konta.

 2. Adres email przypisany do danego konta można zmienić w ustawieniach strony.

 3. Obowiązuje zasada jeden użytkownik - jedno konto (JUJK) w systemie.

 4. W przypadkach wątpliwych (koincydencja osób o tożsamych personaliach) potwierdzenie tożsamości następuje za pośrednictwem poczty email.

 5. W przypadku utraty dostępu do konta email, założenie kolejnego konta w systemie należy konsultować z organizatorami.

 6. Dane osobowe wpisane w ustawieniach należy potwierdzić legitymacją szkolną przed wejściem na salę w czasie zawodów III stopnia. Obowiązuje zakaz modyfikacji danych użytkownika począwszy od 7 dni przed końcem I etapu Turnieju. W przypadkach szczególnych, modyfkacja może być możliwa po uzgodnieniu z ogranizatorami.

 7. Potwierdzeniem, iż dane konto odpowiada osobie legitymującej się legitymacją szkolną, jest wydruk emaila otrzymanego od organizatorów zawierającego słowo-klucz.

 8. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 9. Utworzenie konta na stronie internetowej turnieju oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie nazwiska uczestnika i liczby zdobytych przez niego punktów na stronie internetowej turnieju.

VI. Kodeks honorowy

 1. Uczestnictwo w konkursie powiązane jest z akceptacją zasad fair play.

 2. Uczestnicy deklarują samodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych.

 3. Uczestnicy deklarują, iż nie będą rozpowszechniali rozwiązań zadań konkursowych, także w gronie znajomych.

 4. Każdy uczestnik Turnieju deklaruje, że założył co najwyżej jedno konto użytkownika, chyba że uzyskał on zgodę od organizatorów konkursu na założenie większej liczby kont (np. w przypadku utracenia dostępu do konta).

 5. W przypadku złamania powyższych reguł, organizatorzy rezerwują sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, w przypadkach szczególnie zasługujących na potępienie - dożywotniej.

 6. Przykładową sytuacją zasługującą na szczególne potępienie jest jednoczesne złamanie zasad fair play i JUJK.

 7. Od decyzji o dyskwalifikacji przysługuje odwołanie do komitetu organizacyjnego Turnieju.

 8. Każdy uczestnik ma prawo złożyć odwołanie, jeżeli nie zgadza się z liczbą punktów mu przyznanych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje w sprawach nieobjętym niniejższym regulaminem podejmuje komitet organizacyjny Turnieju.

 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Turnieju w jego kolejnych edycjach.